Praktické informace k referendu

Místní referendum k otázce:

Souhlasíte s tím, aby město Plzeň bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě Domu kultury Inwest?

  1. Místní referendum je vyhlášeno ve dnech 11. a 12. ledna 2013
  2. Oprávněnou osobou pro hlasování v místním referendu je
  3. V rámci statutárního města Plzně bude zřízeno 178 okrskových komisí
  4. Hlasovací lístky
  5. Oprávněná osoba hlasuje osobně
  6. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku
  7. Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku
  8. Výsledky hlasování v místním referendu
  9. K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba
  10. Rozhodnutí v místním referendu je závazné

 

Místní referendum je vyhlášeno současně s prvním kolem první přímé volby prezidenta republiky, které by se mělo uskutečnit ve dnech 11. a 12. ledna 2013.

Místní referendum se koná v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Oprávněnou osobou pro hlasování v místním referendu je každý volič do zastupitelstva obce, tedy fyzická osoba, která alespoň druhý den hlasování dosáhne věku 18ti let a je přihlášena v Plzni k trvalému pobytu.

Místní referendum se uskuteční před samostatnými okrskovými komisemi zřízenými pro konání místního referenda v hlasovacích místnostech, o kterých budou oprávněné osoby informovány oznámením starosty městského obvodu, který jej zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem konání místního referenda, a to způsobem v místě obvyklým. Oznámení bude obsahovat územní vymezení jednotlivých hlasovacích okrsků a bude zveřejněno na území každého z nich. Zároveň starosta městského obvodu v oznámení uvede adresy hlasovacích místností a otázky položené k rozhodnutí v místním referendu. Na území Plzně se bude nacházet s největší pravděpodobností osm hlasovacích místností, které z technických důvodů nebudou umístěny ve stejné budově jako hlasovací místnosti pro volbu prezidenta republiky. Objekt, ve kterém se nachází hlasovací místnost, bude viditelně označen.

V rámci statutárního města Plzně bude zřízeno 178 okrskových komisí, 6 místních komisí plnících rovněž činnosti okrskové komise, 4 místní komise a 1 městská komise. V těchto komisích zasedne celkem 940 komisařů. Odměna pro členy komisí byla Zastupitelstvem města Plzně stanovena na 1100 Kč a pro předsedy komisí na 1400 Kč.

Hlasovací lístky nejsou roznášeny do domácností, nýbrž je oprávněné osoby obdrží přímo v hlasovací místnosti.

Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, platným občanským průkazem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku. Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, nebude jí hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo přítomen zároveň s oprávněnou osobou. S oprávněnou osobou, která nemůže sama upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být s jejím souhlasem v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku přítomna jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise, a hlasovací lístek za ni upravit a vložit do úřední obálky.

Oprávněná osoba může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, a to pouze v územním obvodu hlasovacího okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková komise vyšle k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví a vloží ho do úřední obálky.

Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď "ano" nebo "ne", pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.

Oprávněná osoba se zdrží hlasování o určité otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď.

Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky. Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může učinit jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise.

Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím okrsku podle místa trvalého pobytu, avšak může se účastnit hlasování v místním referendu na území obce nebo statutárního města, kde je přihlášena k trvalému pobytu, vydá příslušný úřad městského obvodu na její žádost hlasovací průkaz pro místní referendum (dále jen "hlasovací průkaz¨).

Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu počínaje dnem vyhlášení místního referenda, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování příslušnému obecnímu úřadu, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování. Obecní úřad předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.

Oprávněná osoba, která se dostavila do hlasovací místnosti s hlasovacím průkazem, je povinna tento hlasovací průkaz odevzdat okrskové komisi. Okrsková komise hlasovací průkaz k výpisu ze seznamu oprávněných osob přiloží a doplní údaje o oprávněné osobě do výpisu ze seznamu oprávněných osob; poté jí vydá hlasovací lístek a úřední obálku.

Za pořádek v hlasovací místnosti odpovídá předseda. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

Místní komise vyhlásí výsledky hlasování v místním referendu v městském obvodu zveřejněním na úřední desce úřadu městského obvodu neprodleně po vyhotovení zápisu o výsledku hlasování po dobu 15 dnů.

Městská komise vyhlásí výsledky hlasování v místním referendu ve statutárním městě zveřejněním na úřední desce magistrátu statutárního města neprodleně po vyhotovení zápisu o výsledku hlasování po dobu 15 dnů.

Dnem vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu je první den vyvěšení těchto výsledků na úřední desce příslušného úřadu.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Informace o místech pro hlasování v referendu: Místa pro hlasování v referendu (xlsx, 14,76 kB)

Vyhledávání volebních a hlasovacích místností na mapách: http://gis.plzen.eu/volby

Místní referendum k výstavbě obchodního zařízení na místě bývalého Domu kultury Inwest

© 2012 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   E-mail: posta@plzen.eu   |   Prohlášení o přístupnosti