Historie

 

Historie záměru výstavby Obchodního centra Corso (původně Obchodní centrum Aréna)

  1. do roku 2009
  2. 2010
  3. 2011
  4. 2012

 

do roku 2009

Společnost Amádeus představila rámcové záměry, které řešily jak zástavbu samotného volného pozemku, tak přestavbu celého území včetně domu kultury.

Z hlediska funkčního využití dle Územního plánu města Plzně se blok nachází v území smíšeném centrálním (SC). Stavbami dominantními jsou: bytové domy, stavby pro administrativu a veřejnou správu, obchodní domy, stavby pro ubytování, stavby a zařízení pro kulturní účely, stavby a zařízení pro zdravotnictví, stavby a zařízení pro školství, církevní stavby a zařízení, polyfunkční centra.

Započetí procesu EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí).

Proces EIA se řídí zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zákonem a prováděcími předpisy č. 457/2001 Sb. a 353/2004 Sb., které se týkají odborné způsobilosti, osvědčení zpracovatelů.

V řádném procesu EIA se posuzují vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí (živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, klima, krajinu, přírodní zdroje), hmotný majetek a kulturní památky. Tento souhrn vlivů je obsažen v dokumentaci. Oznámení záměru se vyvěšuje - zveřejňuje na úřední desce nebo místě obvyklém v konkrétní obci. K oznámení se může vyjádřit každý v termínu do 20 dní od vyvěšení. Následuje zpracování dokumentace autorizovanou osobou. Tuto dokumentaci hradí investor. Ke zpracované dokumentaci se vyjadřují dotčené orgány státní správy a dotčené samosprávné celky a samozřejmě i veřejnost. Další fází je zpracování odborného posudku – jakési oponentury k dokumentaci. Vyjadřování  k posudku je stejné jako k dokumentaci. Následuje veřejné projednání posudku i dokumentace. Na závěr je vydáno písemné stanovisko k posouzenému záměru. Nejedná se o rozhodnutí a nelze se k němu odvolat. Stanovisko je odborným podkladem pro vydávání dalších navazujících rozhodnutí např. územní a stavební řízení. Příslušnými úřady pro vedení řízení jsou podle rozsahu záměru Krajský úřad Plzeňského kraje nebo Ministerstvo životního prostředí ČR.

2010

Zastupitelstvo města Plzně (ZMP) usnesením č. 387 ze dne 17. 6. 2010 schvaluje uspořádání veřejné ideové architektonicko- urbanistické soutěže na řešení bloku „Americká – Denisovo nábřeží – Sirková“ v Plzni.

Co znamená ideová architektonická soutěž:

Účelem urbanistické či architektonické soutěže je vybrat na základě porovnání v soutěži předložených návrhů co nejkvalitnější urbanistický či architektonický tým, schopný vypracovat nejvhodnější řešení úkolu. Nezávislým názorem poroty získává vyhlašovatel podklad pro svá rozhodnutí. Tato soutěž těží ze snahy architektů získat zajímavý úkol, rozvíjet za tímto účelem své individuální schopnosti a poměřit svoji profesní zdatnost a kvalitu s jiným kolegy, a to za podmínek vzájemně srovnatelných.

Cílem ideové architektonické soutěže je vyjasnění si určitých architektonických anebo urbanistických aspektů (otázky zastavitelnosti či nezastavitelnosti území, otázky prostorové regulace apod.). Na tento typ soutěže nenavazuje zadání veřejné zakázky, ale např. na základě vítězného návrhu mohou být stanoveny regulační podmínky pro celé území a tyto regulační podmínky jsou pak podkladem pro vydávání stanovisek města k zástavbě v území. Výsledky této soutěže tak pomáhají dopředu eliminovat negativní dopady z hlediska možných rozporných stanovisek k různým záměrům zástavby a zároveň je tak otevřena odborná diskuse.

Architektonická soutěž je poměrně časově náročná (je třeba brát v úvahu čas na sestavení podmínek, ustavující jednání poroty, projednání v orgánech města, čas na samotné zpracování úkolu po vyhlášení soutěže) a zároveň také finančně náročná, protože je třeba zajistit ceny a odměny pro účastníky, náklady na odměnu porotců, uspořádání výstavy, sestavení katalogu ad.

Město pro sestavení soutěžních podmínek oslovilo jednotlivé vlastníky v celém řešeném území. Společnost Amádeus sděluje, že má konkrétní záměr na novou zástavbu obou pozemků. „Obchodní centrum ARÉNA“ se má skládat ze dvou objektů – obchodního centra a administrativního křídla (srpen).

Dále se zpracovává dopravně inženýrské posouzení kapacity komunikačního systému centrální oblasti a z toho vyplývající možné parkovací kapacity jednotlivých bloků, neboť je to nutné pro sestavení jednoznačných soutěžních podmínek architektonické soutěže.

Město vydává stanovisko ke zpracované dokumentaci EIA. Obsahuje zásadní připomínky k posouzení dopravního řešení; požaduje dopracování dokumentace zejména z pohledu posouzení kapacit komunikací a křižovatek a zohlednění spolupůsobení ostatních záměrů v území. Město souhlasí s tím, aby uvedené problémy a dopady na dopravní zatížení byly řešeny v rámci územního řízení. Bylo tedy možné dokončit proces projednávání a schvalování dokumentace EIA. (prosinec)

Společnost Amádeus požádala o závazné podmínky k dokumentaci pro územní řízení.

2011

Společnost Amádeus požádala jednotlivé účastníky územního řízení o vydání závazného stanoviska k dokumentaci územního řízení. Jedná se o předložení prvního konkrétního uceleného záměru v rozsahu dokumentace (březen).

ZMP usnesením č. 173 ze dne 7. 4. 2011 zrušilo architektonickou soutěž. Vzhledem ke stavu projednávání a přípravy projektu ze strany investora a zároveň k časové náročnosti soutěže bylo totiž nutné její organizaci zvážit, neboť území, na které by bylo vydáno územní rozhodnutí, zaujímá velmi rozsáhlou část bloku a ideová soutěž na blok jako celek pozbyla smyslu, který měla ve chvíli schválení jejího uspořádání. Není možné investorovi nařídit, že je povinen čekat na výsledky architektonické soutěže.

Místo architektonické soutěže zastupitelstvo uložilo sestavit poradní skupinu technického náměstka primátora na stanovení podmínek pro jednání s investorem z pozice účastníka územního řízení. Skupina má stanovit podmínky a před vydáním stanoviska k územnímu rozhodnutí bude jednat s investorem záměru „Obchodní centrum Aréna“ ve věci požadavků na funkční náplň objektu, dopravní řešení a architektonické ztvárnění objektu z pozice účastníka územního řízení.

ZMP usnesením č. 371 ze dne 16. 6. 2011 schválilo nezahajovat práce na pořízení změny územního plánu a na pořízení regulačního plánu na území Domu kultury Inwest (Kulturák vítězí), uložilo však zpracování základních regulačních podmínek pro celý blok ohraničený ulicemi Americká, Sirková, Denisovo nábřeží.

EIA – vyjádření k doplňku dokumentace, který byl zpracován na upravené dopravní řešení. Město potvrdilo, že nadále trvá na svých požadavcích na vyřešení negativních dopadů nově vzniklé dopravy na propustnost navazující komunikační sítě (srpen).

Amádeus podává žádost o pronájem a následný prodej městských pozemků, které umožní umístit objekt do požadované uliční čáry dle připravených regulačních podmínek (srpen).

ZMP usnesením č. 437 ze dne 1. 9. 2011 schválilo Základní regulační podmínky pro zástavbu bloku Americká – Denisovo nábřeží – Sirková.

Na Úřadu městského obvodu Plzeň 3 je vedeno řízení na odstranění stavby Domu kultury Inwest.

Veřejné projednání dokumentace a posudku EIA (listopad - prosinec)

2012

Společnost Amádeus předložila k vyjádření dokumentaci k územnímu rozhodnutí, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně posoudil dokumentaci a shledal, že regulační podmínky nebyly splněny. Komise pro koncepci a rozvoj při Radě města Plzně potvrdila toto stanovisko (únor).

Následně průběžně po celé další období pokračují jednání o úpravě dokumentace s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně a odbornou pracovní skupinou architektů.

Usneseními Rady města Plzně (RMP) č. 830 ze dne 31. 5. 2012, RMP č. 858 ze dne 12. 6. 2012, RMP č. 876 ze dne 21. 6. 2012 bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy na městské pozemky s rozvazovací podmínkou, že nájemní smlouva pozbude své účinnosti, nedojde-li do 30. 6. 2013 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní (předpokladem pro uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní je splnění regulačních podmínek).

Po uzavření nájemní smlouvy vydal Odbor rozvoje a plánování MMP stanovisko pro územní rozhodnutí (červenec).

Společnost Amádeus žádá o vydání územního rozhodnutí (srpen).

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně přerušil řízení do 31. 12. 2012 a vyzval investora k doplnění dokumentace.

Společnost Amádeus doplnila dokumentaci k územnímu rozhodnutí dle požadavků odboru stavebně správního a požádal o znovuzahájení územního řízení (listopad).

Územní řízení bylo zahájeno.

ZMP usnesením č. 585 ze dne 8. 11. 2012 uložilo technickému náměstkovi činit kroky směřující k přerušení územního řízení do doby vyhlášení výsledků místního referenda.

Územní řízení bylo přerušeno na žádost investora.

další
Místní referendum k výstavbě obchodního zařízení na místě bývalého Domu kultury Inwest

© 2012 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   E-mail: posta@plzen.eu   |   Prohlášení o přístupnosti