V případě, že výsledek referenda bude znít "ANO":

může město podniknout následující kroky v samostatné působnosti:

1. Koupě nemovitosti – Předmětné pozemky město Plzeň v současnosti nevlastní a ani v minulosti - od doby znárodnění - je prokazatelně nevlastnilo. Základním předpokladem této varianty je tak skutečnost, že současný vlastník bude ochoten svoje pozemky městu prodat. Podle odhadu, který vychází ze znaleckého posudku na obdobný typ pozemků v daném území, jejich cena dosahuje výše zhruba 263 milionů Kč. Tato částka je v rámci městského rozpočtu tak zásadní, že by její úhrada musela být řešena prostřednictvím komerčního úvěru. Je však velmi pravděpodobné, že současný vlastník do celkové ceny zahrne nejen cenu pozemků samotných, ale také náhradu za již vynaložené náklady – např. zpracoval projektovou dokumentaci k územnímu řízení, zpracoval a projednal dokumentaci EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí), provedl demolici bývalého domu kultury…Nelze v současnosti spekulovat o celkovém navýšení, je však jasné, že město nemůže přistoupit na jakoukoliv navrženou cenu, a to z ryze existenčních důvodů. Zároveň je třeba si uvědomit, že splácení výše zmíněného úvěru by eliminovalo nejen řadu investičních akcí města do jeho infrastruktury, což by se fakticky dotklo každého občana města Plzně, ale také by znemožnilo podporu ostatních veřejně prospěšných organizací, ať už městem zřízených a také dalších organizací působících v oblasti podpory fungování sociálních, kulturních či sportovních činností. Tím by se město přiblížilo k popření jedné z jeho základních funkcí.

2. Kroky týkající se městských pozemků zasažených plánovanou stavbou - V současné době má město s investorem uzavřenu nájemní smlouvu. Pronajímá mu pozemky zasažené plánovanou stavbou. Smlouva, jejímž předmětem by byl budoucí prodej městských pozemků zasažených plánovanou stavbou, není dosud uzavřena. Město může činit všechny kroky k ukončení uzavřené nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu, že plánovaná stavba zasahuje městské pozemky podle stávající dokumentace jen okrajově, nelze těmito kroky zcela zabránit stavbě jako takové. Investor může upravit projekt tak, aby se městských pozemků nedotýkal. S největší pravděpodobností by tak došlo jen k oddálení stavby.

3. Změna regulačních podmínek – Stávající platné regulační podmínky umožňují výstavbu obchodního zařízení. Jelikož není pojem obchodní zařízení definován zákonem, je třeba si pomoci výkladem, který k tomu poskytl krajský soud ve svém rozsudku. Pojem „zařízení“ vyjadřuje instituci s celospolečenskou funkcí, pojem „obchodní“ upřesňuje, že se jedná o prodejní jednotku, která je zřízena za účelem uspokojování potřeb jednotlivých občanů a jejich domácností.Rozhodující tedy není jeho velikost. Obchodním zařízením je malá prodejna pečiva stejně jako velký obchodní dům, ve kterém je větší množství prodejen. Je tedy nutné si uvědomit, že takto položená otázka znamená, že po městu se požaduje, aby zabránilo umístění jakékoliv prodejny v tomto území. Tím by došlo ke zrušení funkce, která přirozeně do centra města patří a která ho zároveň také oživuje. Stále však bude platit územní plán, který umístění obchodního zařízení povoluje.

4. Změna územního plánu a regulační plán - Taková změna se musí uskutečnit na základě postupu, který předepisuje stavební zákon. Jedná se o proces zahrnující řadu úkonů a trvá přibližně 1 rok. Zákon stanoví, že změna územního plánu stejně jako změna regulačního plánu musí respektovat vydaná územní rozhodnutí. Naproti tomu je proces vydání územního rozhodnutí výrazně kratší. V případě obchodního centra Corso již došlo k jeho zahájení a je velmi pravděpodobné, že územní rozhodnutí v této věci bude vydané dříve, než bude dokončen proces změny územního plánu nebo schválení plánu regulačního.

 

Místní referendum k výstavbě obchodního zařízení na místě bývalého Domu kultury Inwest

© 2012 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   E-mail: posta@plzen.eu   |   Prohlášení o přístupnosti